ANBI & Donaties

Omroeporganisatie Box Tv krijgt geen subsidie. Alle kosten die wij maken moeten uit eigen productie of particuliere middelen komen.

Wij vragen een minimale donatie van € 10.00 op rekening van Omroepvereniging Box Tv rekeningnummer: NL 14 ABNA 0590626906, te Alphen aan den Rijn.

donatieWilt u meer doneren dan mag dat natuurlijk ook. Wanneer u van af nu donateur wordt krijgt u als waardering hiervoor een mooie BoxTv DVD geheel gratis.

Informatie? stuur een email met naam en adres naar info@boxtv.nl.

Ook kunnen cliënten van Landgoed Ursula lid worden van de vereniging. Dit betekent dat de leden maandelijks een dvd ontvangen met content omtrent de uitgezonden programma`s. Lid worden kan via een lidmaatschap aanvraagformulier via info@boxtv.nl
Vanaf 12 september 2010  is Box Tv officieel ANBI gecertificeerd onder nummer 819378379

 

Privacy en cookie verklaring
Omroepvereniging Box Tv houdt bij verwerking aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat wij: duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacy- en cookieverklaring; proberen onze verzameling van persoonsgegevens te beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden; u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist; passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken; uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen. In deze privacy- en cookieverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen. Deze privacy- en cookieverklaring is voor het laatst aangepast op 14 mei 2018.
Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruik van onze website en diensten, laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij zullen de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen.

Persoonsgegevens worden door ons via ledenadministratie verzameld. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor account en administratieve doeleinden .

Ook zonder account kunt u bij gebruik van onze diensten uw gegevens achterlaten. Zo vragen wij enkele gegevens bij het sturen van een bericht aan de aanbieders van juridische diensten.

Verder biedt de website de mogelijkheid om vragen te stellen via een contactformulier op onze contactpagina, waarbij u gevraagd wordt diverse gegevens in te vullen om uw vraag te kunnen behandelen. Ook kunt u reviews achterlaten op de website, waarbij u gevraagd wordt om enkele gegevens in te vullen.

Wij verwerken van u de volgende gegevens (mede-afhankelijk van uw gebruik van de website, bijvoorbeeld het registreren voor een account of het gebruik van het contactformulier):
- voor- en achternaam;
- adresgegevens;
- e-mailadres;
- telefoonnummer;
Bovenstaande gegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden:
- Het afsluiten van abonnementen Box tv Exclusief via de website.
- het toegankelijk maken van de diensten en het verlenen van toegang tot uw account;
- het beantwoorden van vragen die gesteld zijn via bijvoorbeeld de website;
- het opslaan en publiceren van reviews;
- het afhandelen en doorsturen van vragen;
- het verbeteren van onze dienstverlening.
Bewaartermijnen 
Bovenstaande gegevens worden bewaard zolang het nodig is om onze dienst aan u te leveren met een maximale bewaartermijn van 2 jaar na de laatste activiteit.
Verstrekking aan derden
Wij zullen de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken indien u hiervoor geen toestemming heeft gegeven, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht of toegestaan is.
Cookies
Op onze website wordt geen gebruik gemaakt van functionele cookies.  Verder gebruiken wij enkel het statistiekenprogramma Google Analytics voor het genereren van algemene statistieken en het verkrijgen van inzage in hoe onze website wordt gebruikt door bezoekers. Wij zorgen ervoor dat de herleidbaarheid van bezoekers van onze website zoveel mogelijk wordt beperkt.
Beveiliging
Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken.  Alle gegevens hebben alleen toegang via een password.  

Websites van derden
Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacy- en cookieverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Indien u aan ons persoonsgegevens heeft verstrekt, kunt u ons een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Dit verzoek kunt u indienen via e-mail: info@boxtv.nl

Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Indien de gegevens niet kloppen, kunt u ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

Autoriteit Persoonsgegevens 

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywet heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Als u vragen heeft over uw privacy en onze privacy- en cookieverklaring, dan kunt u deze stellen door een e-mail te sturen naar info@boxtv.nl of door telefonisch contact met ons
via telefoon 0172433103

  Jaarcijfers 2017-2018
 

 

________________________________________________________________